Program 6–9 maj

Program 6–9 maj

Craft Days c/o Konstepidemin
I Craft Days regi presenterades under 2021 ett fördjupat program med heldagswebbinarium och utställningar. Information in English is available further down on this page.

WEBBINARIUM: TALA GENOM TING
7 maj 2021
Under dagen ger filosofen Jonna Bornemark, konstnären Noor Ali Chagani och konsthistorikern Saskia van Es sin syn på begreppet transcendens och titeln ”Tala genom ting”Fokus ligger på skeendet mellan konstnären och hens objekt, där själva görandet kan ses som ett överförande. Tankar, känslor och kunskap skapar något omätbart mellan konstnär, objekt och mottagare. Verken laddas med värde och förnimmelser som i sin tur möjliggör individuella tolkningar. Under dagen deltar även åtta konsthantverkare med varsin digital artist pitch där de berättar om sitt konstnärskap.
SE WEBBINARIET PÅ YOUTUBE
Delar av webbinariet finns tillgängligt på Youtube till och med den 30 juni 2021
Del 1
Artist Pitch: Anna-Karin Arvidsson, Klara Berge och Agneta Ernström.
Se pitchar här.
Del 2
Artist Pitch: Elisabeth Billander och Frida Åström.
Föreläsning: Noor Ali Chagani.
Se pitchar och föreläsning här (engelska).
Del 3
Artist Pitch: Karin Gustavsson, Matilda Kästel  och Emma Hasselblad.
Föreläsning: Saskia van Es.
Performance:  Fann Xu - ”A Matter of Dust”.
Se pitchar, föreläsning och performance här.
 Jonna Bornemark
Professor Jonna Bornemark arbetar vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Med avstamp i boken ”I Det omätbaras renässans - En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” ger hon sin filosofiska blick på begreppet transcendens och riktar kritik mot samtidens mätbarhetssamhälle.
Noor Ali Chagani
Konstnären Noor Ali Chagani är baserad i Lahore, Pakistan men också verksam i andra delar av världen. Hans konst kretsar kring de förväntningar på mannen som genomsyrar kulturen och traditionerna i det sydasiatiska samhället. Av små tegelstenar bygger han skulpturer med vardaglig koppling som med en förskjutning visar att saker inte alltid är som de ser ut.
Saskia van Es
Konsthistorikern Saskia Van Es är baserad i Amsterdam och skriver om samtida smyckekonst. Hon fascineras av smyckets betydelse för människor och de berättelser som finns i materialen som används. I dagsläget utforskar hon den miljöpåverkan som guld, ädelstenar, pärlor och konstgjorda material utgör.
UTSTÄLLNINGAR PÅ KONSTEPIDEMIN
Follow that bird
Maja Östebro och Sara Östebro driver tillsammans Boy konsthall med tillhörande residensprogram, i Bollebygd. Inför Craft Days har de bjudits in att kuratera en utställning på temat transcendens, utifrån en konsthantverkskontext. Vid sidan om konsthallen är de verksamma inom smyckekonst (Maja) och scenkonst (Sara).
Medverkande: Sara Västerlund (SE), Phyllis Chan (UK/HK), Jonas Ioannou (SE), Nora Söder (SE), Cheng Peng (SE/CN), Man Yau (FI)
Plats: Konstepidemin, Hus 10, Konstepidemins väg 6, Göteborg
Utställningen: I utställningen Follow that bird, visas verk skapade av den nya generationens materialbaserade konstnärer. Med avstamp i konsthantverkets traditioner och starka materialkännedom skapar utställarna nya sinnliga utmaningar. Ta del av lekfulla och taktila verk, mystiska varelser, utomjordiska former och paradiset (!) gömt i satellitbilder från Google Earth. 
www.boykonsthall.se
RUM I SIDEN
Konsthantverkarna Alva Noreen och Linnea Dalstrand driver tillsammans Galleri Silk, ett digitalt projekt som initierades 2019. Under Craft Days presenterar duon bakom galleriet sitt initiativ genom en utställning som undersöker mellanrummet där analoga verk möter det digitala rummet.
Artists´ Corner
På Kvinnocenter i Bergsjön träffas varje vecka ett tjugotal kvinnor för att berätta sin historia med nål och tråd. Kvinnorna har olika kulturell bakgrund men den textila traditionen förenar dem. Under Craft Days visar de sina kollektiva verk, som handlar lika mycket om vardagen som livets stora frågor.
ENGLISH

Webinar: SPEAKING THROUGH OBJECTS
7 May 2021
During the webinar Jonna Bornemark, Noor Ali Chagani and Saskia Van Es will give their interpretation on the concept of transcendens. In addition eight craft makers will present their practices through digital artist pitches - giving an insight into their individual artistic process.
The concept ”Transcendens - the transcendent objects” focuses on the process between artist and object, where the making is the intermediary. Knowledge, thoughts and emotions together create something in-measurable between the maker, object and receiver. The art piece is charged with a unique value and personal associations which in turn make individual interpretations possible.

WATCH THE WEBINAR ON YOUTUBE
Parts of the webinar will be available on Youtube until 30 June 2021
Part 1
Artist Pitch: Anna-Karin Arvidsson, Klara Berge and Agneta Ernström.
See artist pitches here.
Part 2
Artist Pitch: Elisabeth Billander and Frida Åström.
Lecture: Noor Ali Chagani.
See artist pitches and lecture here (English).
Part 3
Artist Pitch: Karin Gustavsson, Matilda Kästel and Emma Hasselblad.
Lecture: Saskia van Es.
Performance:  Fann Xu  ”A Matter of Dust”.
See artist pitches, lecture and performance here
Jonna Bornemark
Philosophy professor Jonna Bornemark works at the Centre for Studies in Practical Knowledge at Södertörn University, outside Stockholm. By using her publication I det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” as a starting point she gives us her philosophic view on the concept of transcendence as well as critique of the contemporary quantified society.
Noor Ali Chagani 
Artist Noor Ali Chagani is based in Lahore, Pakistan, and also active around the world. His artwork revolves around the expectations on men that permeate the culture and traditions of the South Asian society. Using small brick stones he builds sculptures giving familiar everyday connotations. With small displacements he wants to point out that things are not always what they seem at first glance.
Saskia van Es
Art historian Saskia Van Es writes about contemporary jewellery and is fascinated by the connotation people attach to jewellery and the stories behind jewellery materials. At present she explores the environmental impact of gold, stones, pearls and man-made materials.
Back to Top